تعرفه خدمات دیوار چیست؟

تعرفه امکانات مختلف «دیوار» مانند نردبان، فوری، تمدید و ... را می‌توانید به تفکیک دسته‌بندی و شهر در ادامه مشاهده کنید.

لیست تعرفه‌های دسته‌بندی خدمات


 دسته خدمات
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهد، اهوازتبریز، اصفهان، قم، بندرعباسکرمانشاه، کرمان، یزد، ارومیهسایر شهرها
هزینه ثبت آگهیچهل و پنج هزار تومانسی وپنج هزار تومانسی هزار تومانبیست هزار تومان-
نردبانچهل هزار تومانسی و سه هزار تومانبیست و پنج هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار تومان
فوریبیست و چهار هزار تومانبیست هزار توماننوزده هزار توماننه هزار توماننه هزار تومان
فوری و نردبانپنجاه و سه هزار تومانچهل و شش هزار تومانسی و یک هزار تومانبیست هزار تومانبیست هزار تومان
تمدیدچهار هزار تومانسه هزار  تومانسه هزار  توماندو هزار توماندو هزار تومان
تمدید و نردبانچهل هزار تومانسی و سه هزار تومانبیست و پنج هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار تومان
لینک وبسایتچهل و هفت هزار تومانچهل و شش هزار تومانسی و یک هزار تومانبیست هزار تومانبیست هزار تومان
ارسال بیش از حد مجاز----بیست هزار تومانلیست تعرفه‌های دسته‌بندی تجهیزات و صنعتی


 

 دسته تجهیزات و صنعتی
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهد، اهوازتبریز، اصفهان، قمسایر شهرها
هزینه ثبت آگهیچهل و پنج هزار تومانسی و پنج هزار تومانسی و پنج هزار تومان

-
نردبانچهل و پنج هزار تومانسی و پنج هزار تومانسی و پنج هزار تومان

سی و پنج هزار تومان
فوریبیست و هفت هزار تومانبیست و یک هزار تومانبیست و یک هزار تومانبیست و یک هزار تومان
فوری و نردبانشصت هزار تومانچهل و نه هزار تومانچهل و نه هزار تومانچهل و نه هزار تومان
تمدیدپنج هزار تومانسه هزار  تومانسه هزار  تومانسه هزار تومان
تمدید و نردبانچهل و پنج هزار تومانسی و پنج هزار تومانسی و پنج هزار تومان

سی و پنج هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجاز----لیست تعرفه‌های دسته‌بندی املاک


 دسته املاک
شهرتهرانمشهد، کرج، شیرازهمه ی شهرهای استان های سمنان، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی
سایر شهرها
هزینه ثبت آگهی-
--
نردبانسی هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار تومان
فوریچهارده هزارتوماننه هزار توماننه هزار توماننه هزار تومان
فوری و نردبانچهل و دو هزار تومانبیست و پنج هزار تومانبیست هزار تومانبیست هزار تومان
تمدیدشش هزارتوماندو هزار توماندو هزار توماندو هزار تومان
تمدید و نردبانسی هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازبه تفکیک محله بین سی تا پنجاه هزار تومانبیست و پنج هزار تومان-بیست هزار تومان


لیست تعرفه‌های دسته‌بندی خودرو


 دسته خودرو
شهرهمه شهر ها
هزینه ثبت آگهی-
نردبانچهل هزار تومان
فوریبیست و چهار هزار تومان
فوری و نردبانپنجاه و سه هزار تومان
تمدیدچهار هزار تومان
تمدید و نردبانچهل هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازچهل و پنج هزار تومان
لیست تعرفه‌های دسته‌بندی استخدام


 

 دسته استخدام
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهدتبریز، قم، اصفهان، اهوازسایر شهرها
هزینه ثبت آگهیهفتاد هزار تومانپنجاه و شش هزار تومانسی و پنج هزار تومان

بیست و هشت هزار تومان
نردبانشصت هزار تومانچهل و هشت هزار تومانسی هزار تومان

بیست و چهار هزار تومان

فوریبیست و چهار هزار تومانبیست و چهار هزار تومانچهارده هزار توماندوازده هزار تومان
فوری و نردبانهفتاد و دو هزار تومانشصت هزار تومانسی و شش هزار تومانسی هزار تومان
تمدیددوازده هزار تومانهفت هزار تومانهفت هزار تومانچهار هزار تومان
تمدید و نردبانشصت هزار تومانچهل و هشت هزار تومانسی هزار تومان

بیست و چهار هزار تومان
لینک وبسایتامکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجاز----لیست تعرفه‌ها در سایر دسته‌بندی‌ها


سایر دسته بندی ها
شهرهمه شهر ها
هزینه ثبت آگهی-
نردبانبیست هزار تومان
فوریدوازده هزار تومان
فوری و نردبانبیست و هفت هزار تومان
تمدیدسه هزار تومان
تمدید و نردبانبیست هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازبیست هزار تومان


آیا این جواب سوال شما بود؟