تعرفه خدمات دیوار چیست؟

تعرفه امکانات مختلف «دیوار» مانند نردبان، فوری، تمدید و ... را می‌توانید به تفکیک دسته‌بندی و شهر در ادامه مشاهده کنید.

لیست تعرفه‌های دسته‌بندی خدمات


 

 دسته خدمات 
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهد، اهواز
تبریز، بندرعباس، قم، اصفهان
سایر شهرها
هزینه ثبت آگهیسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان

-
نردبانسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان

پانزده هزار تومان
فوریهجده هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار توماننه هزار تومان
فوری و نردبانچهل هزار تومانسی‌وپنج هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان
تمدیدسه هزار توماندو هزار  توماندو هزار  توماندو هزار  تومان
تمدید و نردبانسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان

پانزده هزار تومان
لینک وبسایتسی‌وپنج هزار تومانسی‌وپنج هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان
ارسال بیش از حد مجاز---پانزده هزار تومانلیست تعرفه‌های دسته‌بندی کسب‌وکار


 

 دسته کسب‌وکار
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهد، اهواز
تبریز، اصفهان، قم
سایر شهرها
هزینه ثبت آگهیسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان

-
نردبانسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان

پانزده هزار تومان
فوریهجده هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار توماننه هزار تومان
فوری و نردبانچهل هزار تومانسی‌وپنج هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان
تمدیدسه هزار توماندو هزار  توماندو هزار  توماندو هزار تومان
تمدید و نردبانسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان

پانزده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجاز---پانزده هزار تومانلیست تعرفه‌های دسته‌بندی املاک


 دسته املاک
شهرتهرانسایر شهرها
هزینه ثبت آگهی--
نردبانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان
فورینه هزارتوماننه هزار تومان
فوری و نردبانبیست و پنج هزار تومانبیست هزار تومان
تمدیدسه هزارتوماندو هزار تومان
تمدید و نردبانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیستامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازبیست و پنج هزار تومانپانزده هزار تومان


لیست تعرفه‌های دسته‌بندی خودرو


 دسته خودرو
شهرهمه شهر ها
هزینه ثبت آگهی-
نردبانسی هزار تومان
فوریهجده هزار تومان
فوری و نردبانچهل هزار تومان
تمدیدسه هزار تومان
تمدید و نردبانسی هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازسی هزار تومان
لیست تعرفه‌های دسته‌بندی استخدام


 

 دسته استخدام
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهدتبریز، قم، اصفهان، اهوازسایر شهرها
هزینه ثبت آگهیپنجاه هزار تومانچهل هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومان

بیست هزار تومان
نردبانپنجاه هزار تومان
چهل هزار تومان
بیست‌وپنج هزار تومان

بیست هزار تومان

فوریبیست هزار تومانبیست هزار توماندوازده هزار تومانده هزار تومان
فوری و نردبانشصت هزار تومانپنجاه هزار تومانسی هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومان
تمدیدده هزار تومانشش هزار تومانشش هزار تومانسه هزار تومان
تمدید و نردبانپنجاه هزار تومانچهل هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومان

بیست هزار تومان
لینک وبسایتامکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجاز----لیست تعرفه‌ها در سایر دسته‌بندی‌ها


سایر دسته بندی ها
شهرهمه شهر ها
هزینه ثبت آگهی-
نردبانپانزده هزار تومان
فورینه هزار تومان
فوری و نردبانبیست هزار تومان
تمدیددو هزار تومان
تمدید و نردبانپانزده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازپانزده هزار تومان


آیا این جواب سوال شما بود؟