تعرفه خدمات دیوار چیست؟

تعرفه امکانات مختلف «دیوار» مانند نردبان، فوری، تمدید و ... را می‌توانید به تفکیک دسته‌بندی و شهر در ادامه مشاهده کنید.

لیست تعرفه‌های دسته‌بندی خدمات


 

 دسته خدمات 
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهد، اهواز
تبریز، بندرعباس، قم، اصفهان
سایر شهرها
هزینه ثبت آگهیبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان

-
نردبانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان

ده هزار تومان
فوریپانزده هزار تومانپانزده هزار تومانده هزار تومانشش هزار تومان
فوری و نردبانسی‌وپنج هزار تومانسی هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان
تمدیددو هزار توماندو هزار توماندو هزار تومانهزار تومان
تمدید و نردبانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان

ده هزار تومان
لینک وبسایتسی هزار تومانسی هزار تومانبیست هزار تومانبیست هزار تومان
ارسال بیش از حد مجاز---ده هزار تومانلیست تعرفه‌های دسته‌بندی کسب‌وکار


 

 دسته کسب‌وکار
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهد، اهواز
تبریز، اصفهان، قم
سایر شهرها
هزینه ثبت آگهیبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان

-
نردبانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان

ده هزار تومان
فوریپانزده هزار تومانپانزده هزار تومانده هزار تومانشش هزار تومان
فوری و نردبانسی‌وپنج هزار تومانسی هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان
تمدیددو هزار توماندو هزار توماندو هزار تومانهزار تومان
تمدید و نردبانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومانپانزده هزار تومان

ده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجاز---ده هزار تومانلیست تعرفه‌های دسته‌بندی املاک


 دسته املاک
شهرتهرانهمه شهرها در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنانسایر شهر ها
هزینه ثبت آگهی---
نردبانبیست هزار تومانده هزار تومانده هزار تومان
فوریشش هزارتومانشش هزار تومانشش هزار تومان
فوری و نردبانبیست و پنج هزار تومانپانزده هزار تومانپانزده هزار تومان
تمدیدهزارتومانهزار تومانهزار تومان
تمدید و نردبانبیست هزار تومانده هزار تومانده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیستامکان پذیر نیست (فقط خدمات)امکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازبیست و پنج هزار تومان-ده هزار تومان


لیست تعرفه‌های دسته‌بندی خودرو


 دسته خودرو
شهرهمه شهر ها
هزینه ثبت آگهی-
نردبانبیست و پنج هزار تومان
فوریپانزده هزار تومان
فوری و نردبان سی و پنج هزار تومان
تمدیددو هزار و پانصد تومان
تمدید و نردبانبیست و پنج هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازبیست و پنج هزار تومان
لیست تعرفه‌های دسته‌بندی استخدام


 

 دسته استخدام
شهرتهرانکرج، شیراز، مشهدتبریز، قم، اصفهان، اهوازسایر شهرها
هزینه ثبت آگهیچهل هزار تومانسی هزار تومانبیست هزار تومان

پانزده هزار تومان
نردبانچهل هزار تومان
سی هزار تومان
بیست هزار تومان

پانزده هزار تومان

فوریپانزده هزار تومانپانزده هزار تومانده هزار تومانشش هزار تومان
فوری و نردبانپنجاه هزار تومانچهل هزار تومانبیست‌وپنج هزار تومانبیست هزار تومان
تمدیدپنج هزار تومانپنج هزار تومانپنج هزار تومانهزار تومان
تمدید و نردبانچهل هزار تومانسی هزار تومانبیست هزار تومان

پانزده هزار تومان
لینک وبسایتامکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
امکان‌پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجاز----لیست تعرفه‌ها در سایر دسته‌بندی‌ها


سایر دسته بندی ها
شهرهمه شهر ها
هزینه ثبت آگهی-
نردبانده هزار تومان
فوریشش هزار تومان
فوری و نردبانپانزده هزار تومان
تمدیدهزار تومان
تمدید و نردبانده هزار تومان
لینک وبسایتامکان پذیر نیست (فقط خدمات)
ارسال بیش از حد مجازده هزار تومان


آیا این جواب سوال شما بود؟